Laatst ge-update op 8 juli 2024

Privacyverklaring

Uw privacy is bij ons van het grootste belang. Wij respecteren uw privacy en informatie die over u wordt verzameld op onze website.

Privacyverklaring Stichting Consumenten Competition Claims

De Stichting Consumenten Competition Claims (hierna: “de Stichting”) heeft als doel het behartigen van de belangen van gedupeerden die te maken krijgen met frauduleuze, een misleidende of oneerlijke handelspraktijk die onrechtmatig is volgens de geldende regelgeving, waaronder het (Europese) mededingingsrecht, het (Europese) consumentenrecht. U kunt hier meer over lezen in onze statuten.

Voor het behartigen van deze belangen kunnen wij persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt, wanneer u producten of diensten aan ons levert, als u onze website bezoekt of wanneer u als deelnemer meedoet aan een collectieve actie of een andere procedure die wij starten.

Onder het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens kwalificeert de Stichting als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

De contactgegevens van de Stichting zijn als volgt:

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
info@consumercompetitionclaims.com

 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 2. Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • personen die zich aanmelden als deelnemer;
  • personen die producten en/of diensten aan ons leveren;
  • personen die de website van de Stichting bezoeken;
  • personen met wie wij contact hebben in het kader van onze activiteiten.

 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  • Wanneer u contact heeft met ons kan de Stichting de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:

   NAW-gegevens 

   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats

   Overige (contact)gegevens

   telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

   de inhoud van uw vraag, verzoek of bericht, zoals door u verstrekt en onze reactie daarop


  • Wanneer u producten of diensten aan ons levert, kan de Stichting de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie de Stichting producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij deze leveranciers verwerken:

   NAW-gegevens 

   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats

   Overige (contact)gegevens

   telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

   gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten, het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt

   andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving


  • Ter behartiging van onze belangen en meer specifiek in het kader van de (voorbereiding van de) procedures die wij voeren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onder meer betrokkenen, wederpartijen en overige derden (bijv. journalisten of vertegenwoordigers van betrokkenen) verwerken:

   NAW-gegevens

   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats

   Overige contactgegevens

   telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

   gegevens met betrekking tot (elektronische) berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden

   gegevens met het oog op de behandeling van de procedure, waaronder eveneens begrepen gegevens over de wederpartij en/of gegevens over andere betrokkenen

   andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door u, wederpartijen of derden aan de Stichting zijn verstrekt


  • Wanneer u als meedoet een van onze collectieve acties kunnen wij in het kader van (de voorbereiding van) de procedure en de eventuele tenuitvoerlegging van een vonnis of schikking de volgende persoonsgegevens van onder meer gedupeerden, wederpartijen en overige derden verwerken:

   NAW-gegevens

   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats

   Overige contactgegevens

   telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

   gegevens die nodig zijn voor een uitbetaling van een eventuele schadevergoeding, zoals IBAN-gegevens voor zover aan ons bekendgemaakt

   de getekende opdrachtbevestiging die u geeft aan de Stichting

   gegevens met betrekking tot (elektronische) berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden

   gegevens met het oog op de behandeling van de procedure, waaronder eveneens begrepen gegevens over de wederpartij en/of gegevens over andere betrokkenen

   gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door u, wederpartijen of andere derden aan ons zijn verstrekt

   andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak of toepasselijke wet- of regelgeving


  • Wanneer u onze website bezoekt, kan de Stichting en onze partners de volgende persoonsgegevens verwerken. Wij maken gebruik van cookies om deze informatie te verwerken. Je kan onze cookieverklaring hier vinden. 

   gegevens over uw bezoek aan onze website Uw IP adres, browser, apparaat information, de duur van uw bezoek, registratie als deelnemer, andere activiteiten op de website, cookies en informatie verzameld op basis van cookies

 4. Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens? 

 5. De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

  1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijv. wanneer u een deelnameovereenkomst sluit) of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
  2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  3. wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
  4. met uw toestemming.

  Wanneer de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal de Stichting deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. De Stichting wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming onverlet laat.

  De Stichting gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (1 t/m 4) de Stichting dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’ wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen.

  Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

  Doel

  Grondslagen

  Ter behartiging van onze statutaire doelstellingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het voeren van gerechtelijke procedures, waaronder het instellen van een collectieve actie in rechte en het uitbetalen van een eventuele schadevergoeding aan gedupeerden

  Gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en met toestemming

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Ons gerechtvaardigd belang en dat van de gedupeerden om in actie komen tegen oneerlijke handelspraktijken, schending van het (Europese) mededingingsrecht, schending van (Europese) consumentenrecht of andere grond- of wettelijke rechten

  Verwerking van uw deelname

  Gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en met toestemming

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Ons gerechtvaardigd belang en dat van de gedupeerden om in actie te komen tegen oneerlijke handelspraktijken, schending van het (Europese) mededingingsrecht, schending van (Europese) consumentenrecht of andere grond- of wettelijke rechten

  Administratie Stichting: ontvangen, beoordelen, corresponderen over, verwerken en behandelen van uw vordering, het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en innen van vorderingen

  Gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst, voldoen aan wettelijke verplichting en met toestemming

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Het voeren van een correcte administratie

  Afhandeling van eventuele klachten over de Stichting en daaruit voortvloeiende geschillen

  Gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst, voldoen aan wettelijke verplichting

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door goede klachtenafhandelingen en ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening

  Toegang tot de website van de Stichting, het bieden van adequate beveiliging en het verbeteren van de website

  Gerechtvaardigd belang

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Het belang om een goedwerkende website te kunnen aanbieden

  Om de effectiviteit van onze marketingcampagne te meten en om onze gepersonaliseerde advertenties te laten zien
  toestemming

  Contact houden en communicatie met u

  Gerechtvaardigd belang, voldoen aan wettelijke verplichting, uitvoering overeenkomst en met toestemming

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Het belang om vragen te beantwoorden en op uw verzoeken en berichten te reageren

  Voor het inkopen van diensten of het doen van bestellingen

  Gerechtvaardigd belang, voldoen aan wettelijke verplichting en uitvoeren overeenkomst

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Het belang van de Stichting om een correcte administratie te voeren

  Voor het laten uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle

  Gerechtvaardigd belang, voldoen aan wettelijke verplichting en uitvoeren overeenkomst

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Het belang om een correcte administratie te voeren

  Voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

  Voldoen aan wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang

  Toelichting gerechtvaardigd belang:

  Het belang om aan deze verplichtingen als Stichting te kunnen voldoen


 6. Cookies?

 7. Als u onze website bezoekt maken wij gebruik van cookies voor de verwerking van persoonsgegevens. 

  Wij maken gebruik van functionele cookies om de website te laten werken. Bovendien maken wij gebruik van analytische cookies om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken. Functionele cookies en analytische cookies hebben geen of beperkte impact op de privacy rechten van betrokkene en vallen onder de uitzondering van artikel 11.7a(3) van de Telecommunicatiewet. Daarom hoeven we geen toestemming te vragen om deze te plaatsen. 

  Als u toestemming geeft, gebruiken wij tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Deze cookies zorgen ervoor dat de Stichting en onze partners de effectiviteit van onze marketingcampagne in kaart kunnen brengen en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. 

  Meer informatie over de cookies die de Stichting gebruikt vindt u in de cookieverklaring.

 8. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens? 

 9. De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

  Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

  • Emolife Connect B.V., een partij die wij hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen met aanmeldprocessen, en om personen op de hoogte te houden van onze collectieve acties tegen Apple en LG;
  • Consumentenbond, een partij die de collectieve actie tegen Samsung en LG ondersteunt;
  • Consumentenbond Claimservice, de verwerker van de gegevens van de aanmeldingen voor de collectieve actie tegen Samsung en LG gebruikt door de Consumentenbond;
  • onze advocaten, Scott+Scott Attorneys at Law LLP;
  • andere eventuele leveranciers (bijvoorbeeld andere softwareleveranciers, accountants of adviseurs);
  • wederpartijen, inclusief hun advocaten of adviseurs;
  • gerechten en overheidsinstellingen;
  • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.


  De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt de Stichting ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door de Stichting ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kunt u denken aan accountants, advocaten en partijen die worden ingeschakeld voor het afgeven van een opinie of een deskundigenrapport.

  Als u toestemming geeft, gebruiken wij tracking cookies van Meta voor het bijhouden van bezoekersactiviteiten op onze website en voor het creëren en optimaliseren van gepersonaliseerde of geschikte advertenties. De Stichting is gezamenlijk verantwoordelijk met Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Meta”) voor het verzamelen van gegevens en het doorgeven hiervan aan Meta voor deze doeleinden. De Stichting en Meta hebben een Controller Addendum gesloten waarin hun respectievelijke verantwoordelijkheden voor compliance met de AVG met betrekking tot gezamenlijke verantwoordelijkheid worden vastgelegd. De Stichting en Meta zijn overeengekomen dat de Stichting u op de hoogte stelt van deze overeenkomst. De informatie die is voorgeschreven in artikel 13(1)(a) en (b) AVG is opgenomen in de Data Policy van Meta. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u vinden in ons Cookie Statement.

  Meta is de enige verantwoordelijke is voor het verwerken dat plaatsvindt nadat de verzameling en overdracht van persoonlijke data door Meta cookies aan Meta heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot deze opvolgende verwerkingsactiviteiten is Meta alleen verantwoordelijk voor de rechten van de betrokken op basis van artikel 15-20 AVG. Meer informatie over hoe Meta Persoonsgegevens verwerkt, inclusief de grondslag hiervoor en de manieren waarop u uw rechten kan uitoefenen ten opzichte van Meta, kunt u vinden in Meta’s Data Policy.

  De Stichting kan persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de Europese wetgeving. In dat geval zal de Stichting erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

 10. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 11. De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

  • Indien wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de collectieve acties tegen Apple en LG, dan bewaren wij deze zolang dit voor de procedure nodig is en tot vijf jaar na finale afronding en afwikkeling van de collectieve actie.
  • De persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u contact met ons opneemt bewaren wij zolang dit nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en finaal te kunnen afwikkelen. Indien wij de inhoud van uw bericht kunnen gebruiken in een gerechtelijke procedure, dan bewaren wij uw bericht zolang dit voor de procedure nodig is en tot vijf jaar na de finale afwikkeling van de gerechtelijke procedure.
  • Indien u een klacht bij ons indient zullen wij de persoonsgegevens die in het kader van deze klacht worden verwerkt, uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure definitief is afgehandeld, verwijderen.
  • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op de Stichting ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.
  • Onze cookieverklaring bevat een overzicht van de cookies die wij gebruiken en wanneer deze cookies verlopen.


  De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan de Stichting de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen (bijv. tussen u en de Stichting).

 12. Beveiliging 

 13. De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via info@consumercompetitionclaims.com.

 14. Uw privacyrechten 

 15. U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting:

  • het recht om te vragen of de Stichting persoonsgegevens van u verwerkt en, indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
  • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

  De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

  Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met de Stichting opnemen via info@consumercompetitionclaims.com of per post via de contactgegevens zoals aan het begin van deze Privacyverklaring vermeld.

  Om te voorkomen dat de Stichting informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan de Stichting om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert de Stichting u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of de Stichting aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal de Stichting u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan de Stichting onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal de Stichting u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 16. Klachten 

 17. Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting, dan probeert de Stichting hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 18. Wijzigingen 

 19. De Stichting behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring zal steeds op onze website www.consumercompetitionclaims.com worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft de Stichting ernaar om deze betrokkenen hierover direct te informeren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2024.

Wil je automatisch op de hoogte gehouden
worden van nieuwsberichten?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

We geven om jouw privacy. Lees onze privacyverklaring.